ma-vr 07:00 - 17:00. za: gesloten

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuurcentrum Binnenmaas.

Verhuurcentrum Binnenmaas verder genoemd als VCB.

Artikel 1 Toepasselijkheid.

De algemene voorwaarden van VCB zijn van toepassing op alle offertes en verkoop- en verhuurovereenkomsten waarbij VCB optreedt als verhuurder of verkoper van zaken. De artikelen 6 t/m 9 zijn echter uitsluitend van toepassing op huurovereenkomsten.

De wederpartij, die als klant zaken huurt of koopt, of dienaangaande een offerte heeft ontvangen, wordt in deze algemene voorwaarden kortweg aangeduid als ”de wederpartij”

Artikel 2 Offertes.

Een offerte van VCB is vrijblijvend tenzij uit de offerte het tegendeel blijkt.

De in catalogi, website en andere documentatie van de VCB opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig en binden VCB niet.

Artikel 3 Overeenkomst/zekerheidstelling

3.1 Indien een overeenkomst mondeling wordt aangegaan wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment waarop de schriftelijke bevestiging van de order door VCB wordt verzonden, danwel de zaken overeenkomstig van de VCB worden geleverde of verhuurd.

3.2 De VCB heeft het recht om van de wederpartij zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst alvorens levering of afgifte van de verkochte of verhuurde zaak plaatsvindt.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen de partijen is overeengekomen luiden alle prijzen in Euro’s exclusief BTW.

4.2 Indien na het verzenden van de offerte respectievelijk na het totstandkomen van de overeenkomst maar voor levering of afgifte een of meer prijsbepalende factoren zoals inkoop prijzen materiaal of onderdelenprijzen loonkosten heffingen belastingen valutakoersen e.d. stijgen dan heeft de VCB het recht om de verkoop of verhuurprijzen die overeengekomstig te verhogen en is de wederpartij gehouden, na daarover schriftelijk in kennis te zijn gesteld, de verhoogde prijs te voldoen.

4.3 Indien de prijzen overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 5 levering.

5.1 Overeengekomen leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. levering geschiedt in beginsel af fabriek of af magazijn.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de VCB bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

5.3Het risico van de zaken gaat van de VCB over op de wederpartij op het moment van levering.

5.4 Indien de wederpartij verhinderd is de zaken in ontvangst te nemen gaat het risico van de zaken over op de wederpartij op het moment dat de wederpartij in verzuim is de zaken in ontvangst te nemen.

5.5 In de voorgaande leden van dit artikel is met ”Levering”  tevens ”afleveringing” of ”afgifte” bedoeld in de gevallen dat de overeenkomst een huurovereenkomst betreft.

5.6 De eigendom van geleverde zaken gaat van de VCB over op de wederpartij eerst nadat de wederpartij de koopprijs en al het overige dat zij is verschuldigd krachtens enige koopovereenkomst of krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst aan de VCB heeft voldaan.

 

 

Artikel 6 Huur en Verhuur

6.1 De huurder is wettelijk verplicht zich te legitimeren door middel van een wettelijk toegelaten legitimatiebewijs. Daarnaast kan overlegging van een recent uittreksel uit het handelsregister worden verlangd.

6.2 Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient de huurder een waarborgsom te storten conform vastgestelde tabellen afhankelijk van de waarde van het verhuurde artikel.  Waarborgsomen dienen contant te worden betaald.

6.3 Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt onder verrekening van van de verschuldigde huurprijs en eventueel door de huurder verschuldigde (schade) vergoedingen.

6.4 De huurder erkent het gehuurde in goede staat in ontvangst te hebben genomen.

6.5 De huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken en voorts het gehuurde te gebruiken te onderhouden en te bewaren overeenkomstig de bestemming van het gehuurde, de gebruiksvoorschriften en wettelijke bepalingen ter zake. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins het gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen.

6.6 De huurprijzen zijn exclusief montage of demontage ten behoeve of ten gevolge van het gebruik door huurder.

6.7 Brandstof en-of smeermiddelen voor het gehuurde zijn voor rekening huurder. De huurder dient zorg te dragen voor het regelmatig doorsmeren van het gehuurde en voor het in stand houden van het oliepeil. Boren, fraisen, doorslijpschijven, nieten, enz enz dienen door de huurder voor eigen rekening te worden gekocht. Voor diamant en hardmetaalzaagbladen wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig slijtage van deze bladen.

6.8 De huurder is verplicht de  verhuurder gedurende de gehele huurperiode op de hoogte te houden van de plaats waar het gehuurde zich bevindt . Het gehuurde mag niet buiten Nederland worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen

Artikel 7 Huurprijs

7.1 Huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal acht uur per etmaal gedurende maximaal 5 dagen per week. Indien het gebruik deze maxima overschrijdt, dient dit door huurder gemeld te worden aan de verhuurder. De verhuurder kan deze overschrijding in de huurprijs doorberekenen. Het voorgaande is slechts anders bij huur van zaken die in de bouw permanent in gebruik zijn zoals pompen, heaters, schroefstempels, bouwdrogers en steigers; aan genoemde zaken is geen maximum gebruik verbonden.

7.2Bijalgemenehuurprijsaanpassingen is VCB gerechtigd na kennisgeving daarvan aan de huurder en met inachtneming van een termijn van vier weken een hogere huurprijs aan huurder in rekening te brengen. De huurder is gerechtigd binnen bedoelde termijn van vier weken de huurovereenkomst deswege te beeindigen, echter met dien verstande dat als laatste dag van huur alsdan zal gelden de dag voorafgaande aan die waarop de hogere huurprijs van kracht zou worden. Indien de huurder de overeenkomst niet binnen vier weken na kennisgeving beeindigt, wordt de huurder geacht akkoord te zijn gegaan met de huurverhoging.

Artikel 8 Gebreken tijdens de huurperiode

8.1 Indien aan een gehuurde zaak tijdens de huurperiode een gebrek wordt geconstateerd, is de huurder verplicht dit gebrek binnen een werkdag nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd aan verhuurder te melden.

8.2 De huurder is verplicht om na constatering van een gebrek het gebruik van de gehuurde zaak onmiddelijk te staken, op straffe van aansprakelijkheid voor zowel het gebrek als de schade voortvloeiende uit het voortgezet gebruik van de gehuurde zaak.

8.3 Indien het gebrek, bedoeld in de vorige leden van dit artikel veroorzaakt blijkt te zijn door de huurder, is de huurder aansprakelijkheid voor de kosten van herstel van dit gebrek. In dat geval zal de huurprijs ook over de periode waarin het gebrek wordt hersteld aan de huurder worden doorberekend.

Artikel 9 Einde van de huur.

9.1 De huurder zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen aan de verhuurder terugbezorgen.

9.2 Indien de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat terugbezorgd, normale slijtage van aan slijtage onderheven onderdelen daargelaten, is hij van rechtswege in verzuim en zijn alle kosten om het gehuurde in de oorspronkelijke staat te brengen (waaronder schoonmaakkosten en eventuele schilder kosten) voor rekening huurder. Voorts is de huurder over de periode van herstel in oorspronkelijke staat een vergoeding verschuldigd, die gelijk is aan de gebruikelijke huurprijs voor deze periode.

9.3 Indien de huurder in verzuim is met de tijdige terugbezorging van het gehuurde, dan is de huurder over de periode dat het verzuim voortduurt aan de verhuurder en vergoeding verschuldigd, welke vergoeding gelijk is aan de gebruikelijke huurprijs voor deze periode, vermeerderd met een opslag van 50%. Het voorgaande laat onverlet het recht van de verhuurder op vergoeding van de volledige schade die verhuurder mocht lijden ten gevolge van de niet tijdige terugbezorging van het gehuurde door de huurder.

9.4 Lid 3 van dit artikel is eveneens van toepassing indien de verhuurder de huurovereenkomst heeft ontbonden, op grond van het niet-nakomen door de huurder van diens verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst, en de huurder nalaat het gehuurde binnen de daartoe door de verhuurder gestelde termijn terug te bezorgen. Na het verstrijken van de hier bedoelde terugbezorgingstermijn , is de huurder aan de verhuurder de conform lid 3 berekende vergoeding verschuldigd.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat nog een ingebrekestelling is vereist. De facturen van de VCB zijn direct en in een som opeisbaar indien te aanzien van de wederpartij het faillissement surseance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, alsmede in geval van stillegging liquidatie overname of fusie van de onderneming van de wederpartij.

10.2 Het is een BTW-plichtige wederpartij niet toegestaan haar schulde aan de VCB te verrekenen met enige al dan niet betwiste tegenvordering.

10.3 Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is, zie lid 1 van dit artikel, is de wederpartij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd welke rente gelijk is aan de wettelijke rente vermeerd met 8%. Deze rente vergoeding strekt zich eveneens uit over de na 1 jaar vervallen rentevergoedingen ingevolge de voorgaande zin.

10.4 Alle door  de VCB gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening van zijn vorderingen zowel gerechtelijke kosten als buitengerechtelijk kosten (incassokosten) dienen door de wederpartij te worden vergoed aan de VCB.

10.5 De buitengerechtelijke kosten worden volgens onderstaande tabel vastgesteld:

-Vorderingen tot € 4537,00 : 20% over het openstaande bedrag met een minimum van € 272.26;

-Over het meedere tot € 9.075,00 : 15%

-Over het meedere tot € 22.688,00: 10%

-Over het meedere 5 %

Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat VCB haar vordering ter incasso uit handen geeft.

10.6 Indien de invordering van een factuur van VCB leidt tot een gerechtelijke procedure en/of tot het doen leggen van conservatoir beslag, dan dient de wederpartij de kosten van juridische bijstand aan het VCB te vergoeden. De vergoeding voor de kosten van juridische bijstand wordt volgens onderstaande tabel vastgesteld, niettegenstaande de door de rechter vast te stellen proceskostenveroordeling:

-Procedures in kort geding: € 1.588,00

-Kantongerechtsprocedures: € 1.134,50

-Rechtbankprocedures: € 2.269,00

-Procedures in hoger beroep: € 2.269,00

-Verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag: € 454,00

In bodem procedures zonder replie en dupliek ( voorafgaand bepaald) worden de hierboven genoemde bedragen verminderd met € 341,00

10.7 De in lid 6 genoemde kosten van juridische bijstand zijn verschuldigd vanaf het moment dat VCB besluit tot het treffen van rechtsmaatregelen, daaronder begrepen de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van verlof tot het doen leggen van conservatoir beslag. Deze kosten kunnen reeds in het inleidende processtuk worden gevorderd. In geval van conservatoire beslaglegging kan ook voor deze kosten het verlof tot beslaglegging worden verzocht.

10.8 De in lid 5 en lid 6 genoemde kosten kunnen worden gevorderd naast de proceskostenveroordeling en strekken derhalve niet ter delging van de later door de rechter op te leggen proceskostenveroordeling, noch kan deze proceskostenveroordeling in mindering worden gebracht op de door de wederpartij ingevolge lid 6 verschuldigde kosten.

Artikel 11 Garantie

11.1 VCB garandeert dat de geleverde/verhuurde zaken of onderdelen daarvan gedurende een periode van 6 maanden na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal- en/of constructiefouten.

11.2 In afwijking van het bepaalde lid 1 is de garantie voor zaken van VCB in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door derden heeft laten vervaardigen, beperkt tot de garantie die VCB bij deze derden blijkt te kunnen realiseren.

11.3 Een beroep op garantie overeenkomstig het bepaalde in lid 1 dient binnen 5 werkdagen na het constateren van het gebrek bij VCB te worden ingediend.

11.4 Alle garantieaanspraken vervallen indien zonder toestemming van VCB wijzigingen of reparaties aan de geleverde of verhuurde zaken zijn verricht , bij onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies, bij voortgezet gebruik ondanks een geconstateerd gebrek en voorts gebruik voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke gebruiksbestemming.

11.5 De kosten van reparaties aan de geleverde zaken, verricht door de wederpartij of een derde zonder voorafgaande toestemming van VCB, zijn voor rekening van de wederpartij.

11.6 VCB is ingevolge zijn garantieverplichtingen van lid 1 uitsluitend gehouden tot het voor zijn rekening herstellen c.q. vervangen van door hem geleverd zaken of onderdelen daarvan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12.1 VCB kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor transacties welke het zelf is aangegaan.VCB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd, noch aansprakelijk voor bedrijfs-,gevolg- en/of indirecte schade.

12.2 Eventuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebreken in geleverde of verhuurde zaken is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheisverzekering van VCB wordt uitgekeerd. Voorzover de desbetreffende schade niet is gedekt door een verzekering of de verzekeraar om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van VCB beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde (excl btw) van de geleverde zaken of diensten (verhuur)

12.3 Indien de wederpartij haar schade heeft verzekerd, of terzake de schade jegens een derde aanspraak kan maken op vergoeding daarvan, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan VCB bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van VCB met het bedrag van de verzekeringsuitkering resp. Het bedrag waarvoor de derde aansprakelijk is, wordt verminderd.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van VCB gelden niet indien de schade is te wijten an opzet of grove schuld aan VCB en/of  haar leidinggevende ondergeschikten.

12.5 Iedere vordering tegen VCB uit hoofde van aansprakelijkheid vervalt door het enkele verloop van een jaar na het onstaan van de vordering.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht van VCB is tevens begrepen bedrijfsstoring, ziekte van of een tekort aan personeel, leveringsproblemen bij toeleveranciers, transportstoringen en ongevallen, een en ander onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.

13.2 VCB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eer pas intreedt nadat VCB zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst met VCB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door 1 der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee verband houdende, worden terbeslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissesement van de plaats van vestiging van VCB, onverminderd diens bevoegheid een geschil aanhangig te maken voor de rechterlijke instantie die volgens het wetboek van burgelijke rechtsvordering en aan vewante wetten bevoegd is kennis te nemen van het geschil

Heeft u specifieke wensen?

© 2015 verhuurcentrumbinnenmaas.nl | Verhuurvoorwaarden All right reserved. | links | Webdesign: sgsnd.nl